תקנון ותנאי השימוש באתר


יחידת בראל (להלן: בראל) מציעים את המידע באתר זה בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות.

זכויות יוצרים:
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין- לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי יחידת בראל, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות למימון יאיר מייסד יחידת בראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, מבנה יחידה, קודי קשר, מסמכים, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר מסוים המוגן שייכות לגורם אחר.

ניתן לעשות "שימוש הוגן" בחומרים המופיעים באתר, לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש בחומרים שבאתר בראל דורש מתן היתר. מותר לעשות שימוש בחומרים המופיעים באתר, אך ורק בכפוף לתנאים הבאים:
כל תוכן יובא בשלמותו, כפי שהופיע באתר בראל, למעט שינויים הכרוכים בעריכה לשם התאמה צורנית לאתר המפרסם. אין לפגוע בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
כל חומר שהוא יפורסם אך ורק בצירוף ייחוסו באופן ברור לדובר – בראל ואתר בראל.
באשר לקטעי תוכן טקסטואליים המופיעים באתר בראל בצירוף לשמות כותביהם, הרי שכל קטע כזה יפורסם אך ורק בצירוף שם כותבו, כפי שזה מופיע באתר בראל, בנוסף לייחוסו לדובר – בראל כאמור לעיל.

לא יפורסם חומר כלשהו מאתר בראל תוך ייחוסו, במפורש או במשתמע, לאדם אחר או גורם כלשהו מלבד דובר-בראל. יובהר כי תנאי זה חל על כל סוגי החומרים וכל אופני הייחוס, לרבות הצגת תמונות בהן מוטבע סמליל או שם של אתר אחר, ולרבות הצגת קטעי תוכן טקסטואליים בצירוף שמו של אדם אחר.
כל חומר שהוא יפורסם אך ורק בצירוף לינק (קישורית, Link) לעמוד הרלבנטי באתר בראל.

אין במדיניות זו כדי להטיל אחריות כלשהי על יחידת בראל, או אלה מטעמה, בנוגע לשימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים השייכות לגורמים אחרים. כל המשתמש ביצירה המופיעה באתר בראל, אשר מוגנת בזכויות יוצרים השייכות לאחר, מחויב לנהוג פה על-פי דין.

אחריות בראל ואחריות אלה מטעמה לאמיתות התוכן:
המידע באתר זה נאסף, נערך ומעודכן על ידי מערכת אתר בראל. המערכת פועלת כמיטב יכולתה על-מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מעודכן ומדויק ככל האפשר. יחד עם זאת, ייתכן ובמידע המופיע באתר נפלו אי הבנות או אי דיוקים.
יחידת בראל ואלה מטעמה במפורש ובכתב העסקה לא ישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן המוצג באתר, ו/או באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים באתר על-ידי צד ג' שהעתקים ממנו.

יחידת בראל והעמותה ואלה מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם לאדם כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים המופיעים באתר על-ידי צד ג' ובכלל.

פרסומים אחרים של בראל:
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום, לרבות הוראות הפיקוד העליון, פקודות תקנות וחוקים ביחידת בראל והוראות כלליות אחרות, כמשמען חלים רק חוקי מדינת ישראל, כל שכן יגבר החיקוק או הפרסום.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של בראל, יקבע ע"י בראל בלבד איזה מהם ייחשב נכון.

בתי במשפט המוסמכים בעיר ירושלים תהיה הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה לאתר זה התחייבות או הנובע ממנה.

————–

חזור אל – מבוא לתקנות וחוקים ביחידת בראל

Print Friendly, PDF & Email